UKAŽ TALENT A VYHRAJ LUMIX S1H!

Soutěž je u konce. Děkujeme Vám za Váš zájem!

Podmínky soutěže

Organizátor a Partner Soutěže
Organizátorem soutěže “Dokaž, že se zasloužíš Lumix S1H.“ (dále jen „Soutěž“) je Milan Škoda - Foto, se sídlem Vodičkova 37, 110 00 Praha 1, IČ 43164536, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. A, vl. 49839 (dále jen „Organizátor“). Partner Soutěže je společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika., se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 24655121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Partner“).

Účastníci Soutěže
Soutěže se může za uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo Slovenské republiky, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den zapojení do Soutěže. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném poměru k Organizátorovi nebo Partnerovi Soutěže či společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci Soutěže a osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 občanského zákoníku).

Předmět Soutěže
Soutěžící vytvoří, tedy natočí a sestříhá, video, které dle jeho názoru reprezentuje jeho filmový talent a profesionalitu a pomocí registrace toto video přihlásí do Soutěže: „Dokaž, že se zasloužíš Lumix S1H.“. Výhra Soutěže Výherce hlavní ceny je vždy jen jeden, tzn. nejlépe hodnocené video ze všech. Hlavní cena je Lumix DC-S1H.

Hodnocení Soutěže
Všichni zaregistrovaní soutěžící a jejich videa, budou hodnoceny odbornou porotou, která na základě subjektivního vyhodnocení s přihlédnutím na kvalitu zpracování, originalitu a propracovanost zvolí výherce hlavní ceny.

Doba trvání
Registrace soutěžících probíhá od 1.7.2020. Dnem 31.7.2020 je registrace ukončena a začíná hodnocení soutěžních videí odbornou porotou. Oznámení výherce bude učiněno dne 10.8.2020 prostřednictvím stránek Organizátora Soutěže. Výherce hlavní ceny bude kontaktován na přímo. Předání ceny proběhne osobně na určené provozovně Organizátora Vodičkova 37, 110 00 Praha 1 v den dohodnutý mezi hlavním výhercem a Organizátorem (nejpozději však do jednoho měsíce od vyhlášení vítěze Soutěže). Pokud se výherce nepodaří kontaktovat do čtrnácti dnů od vyhlášení výherce hlavní ceny Soutěže na stránkách Organizátora Soutěže, potom se jeho výhra ruší a připadá druhému nejlépe hodnocenému soutěžícímu.

Registrace
Do Soutěže se lze přihlásit prostřednictvím registračního formuláře umístěného na stránkách Organizátora. Za platnou registraci se považuje kompletní vyplnění všech polí registračního formuláře: jméno, příjmení, adresa, email, (telefon volitelně) a přiložení odkazu na soutěžní video. Nutností je odsouhlasení podmínek Soutěže včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlasu k marketingovému využití soutěžního videa Organizátorem a Partnerem Soutěže. Do Soutěže se lze registrovat pouze jednou, tzn. jeden unikátní soutěžící + jedno unikátní video. Soutěžící, který úspěšně zaregistruje své video, tímto zároveň potvrzuje, že je autorem soutěžního videa a disponuje plnými autorskými právy na toto video. Pokud bude zjištěno, že přihlášené video je chráněno autorskými právy, které nepatří danému soutěžícímu, potom je ze Soutěže diskvalifikován a Organizátor včetně Partnera Soutěže, nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody majiteli těchto autorských práv.

Obecná ustanovení
Soutěž je určena fyzickým osobám, které (dle vlastního uvážení) disponují pokročilou znalostí tvorby videoobsahu na semi-profesionálni a profesionální úrovni, včetně výtvarných filmařů a umělců.

Celková stopáž přihlášeného, soutěžního videa musí být min. 45 sekund (maximálně 60 sekund) a musí obsahovat video ukázku tvé tvorby / produkce a tvé vyjádření, v čem by ti Lumix S1H pomohl, které z jeho vlastností považuješ za přínos pro tvou práci. Tvé vyjádření může být prezentováno formou „selfie“ záběru s tvým komentářem, ale platná je i forma „voiceoveru“. Vyjádření musí být nejméně 10 sekund.

Hodnotící porota je složena ze zástupců Organizátora Soutěže, z filmových profesionálů a pedagogů, kteří jsou zároveň i ambasadory Lumix.

Uživatel dává přihlášením fotografie, videa a grafické práce souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pro účely správce a zadavatele webu a současně souhlasí se zveřejněním svých nahraných fotografií, videí a grafických prací na webu a sociálních sítích Organizátora a Partnera Soutěže.

Autor fotografie, videa a grafické práce dále vložením na server Organizátora uděluje Organizátorovi a Partnerovi Soutěže nevýhradní bezúplatnou licenci k využití všech takovýchto informací jakýmkoliv způsobem, zejména v prezentaci prodávaných produktů Organizátorem a Partnerem Soutěže a k jakýmkoliv jiným marketingovým účelům, jako je zařazení fotografie, grafické práce či videa a jiných informací do Newsletterů apod. Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) v neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla.

Práva třetích osob
Fotografie, video a grafická práce musí mít jasná autorská práva, musí mít tedy prokazatelné autorství dotyčného, zasílajícího autora. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií, videí a grafických prací od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích, videí ch a grafických pracích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie, videa a grafické práce dotýkat.

Soutěžící musí mít řádně vypořádána práva třetích osob, tedy osob zobrazených a musí to v případě potřeby doložit místopřísežným prohlášením.

V Praze dne 30.6.2020